Det finns en lång historia av att Hillesjön, precis som andra motsvarande sjöar, tillsammans med sin omgivning har bearbetats och påverkats av människor boende omkring. Till att börja med handlade det om utdikningar men redan på 1890-talet finns dokumenterat att man aktivt sänkte sjöns vattennivå. En andra sänkning "Hillesjösänkningen av år 1926" utfördes under åren 1930-32 med bland annat en utgrävning av utflödet genom Verkmyraån. Genom denna aktivitet fick man fram 205 ha mer åkermark och sjönivån sänktes med 0,8 m.

Under senare delen av 1900-talet blev igenväxning av sjöar, även då av Hillesjön, ett tilltagande problem. Under 1990-talet började det bli aktuellt med kraftigare insatser för att motverka dessa tendenser och ett ALU-projekt startades. Man byggde då en regleringsdamm i Verkmyraån för att kunna höja vattennivån i sjön under sommarhalvåret. Till detta anlades en småbåtshamn, senare även en badplats i Kyrkviken på Hillesidan, fint belägen nedan Hille Kyrka och nära tillgänglig från gamla E-4an. En vandringsled på ca 10 km röjdes runt sjön med informationstavlor om olika sevärdheter längs leden. Längs vandringsleden och dessutom på flera av öaarna i Hillesjön finns grillplatser och vindskydd anlagda.

Sedan 1993 har kontinuerligt bedrivits klippning av vass och näckrosor och näckrosor, först genom ALU-projektets insatser och sedan slutet av 1990-talet enbart genom ideella frivilliga insatser. Fram till år 2000 klipptes med två mindre båtar men sedan sommaren 2000 finns tillgång till en mer effektiv klippningsbåt som kommer åt bättre på djupet. 

Tidigare så var Hillesjöns Framtid en verksamhet som bedrivs i regi av Hille Varva Skifteslag, en sammanslutning av markägarna kring sjön och även sjöns formella ägare som arbetade med fyra inriktingar.
1. Vass- och näckrosröjning 
2. Röjning och underhåll av vandringsled 
3. Båt- och badplats 
4. Arrangemang 

Sommaren 2006 startade en ny förening för att arbeta hårt med Hillesjön.
Men utan er hjälp så försvinner möjligheterna för en öppen vattenyta, en bra vattenkvalité och bra förutsättningar för fritidsliv.