Uppdämning av Verkmyraån gjordes under november månad 2010 med en ytterligare nivåjustering september 2012.
Arbetet finansierades med bidrag för den Lokala Natuvårdssatsningen och förmedlades genom Länsstyrelsen i Gävleborgs län samt bidrag från Gävle Kommun och ideella insatser av personer anknutna till Föreningen Hillesjöns Framtid 

Snabbt efter nivåjusteringen uppstod extremt högvattenläge hösten 2012 på grund av mycket regnande och senare en riklig snösmältning våren 2013. Detta kom att uppfattas som orsakat av dammen vilket dock tydligt motsägs av iakttagelser vid dammen och grundläggande förutsätningar för vattenflöden.

Dammen och dess reglering av sjönivån har sedan 2012 varit föremål för en lång korrespondens och möten mellan berörda parter, Föreningen Hillesjöns Framtid, Länsstyrelsen, Mark- och Miljödomstolen samt enskilda boende och representanter för dessa. Upprepade krav har ställts på att sjönivån skall sänkas vilket Föreningen har motsatt sig med hänsyn till förväntade effekter på sjöns igenväxning.

Se denna presentation som illustrerar läget vid dammen och förutsättningar för vattensystem vid högt vattenflöde/vattenstånd.

 Se även dokumentförteckning

Dammen vid normalvattenläge

Dammen vid normalvattennivå. Till höger ser man lågvattensutskov fungerande som fisktrappa

Dammen vid normalvattenläge

Dammen vid högvattennivå. Man ser inte någon nivåskillnad, vattnet är lika högt nedströms som uppströms vilket visar att det inte är dammen som orsakar högt vattenstånd

 

Projekt Hillesjön. Bakgrunden till den nya dammen var Projekt Hillesjön, ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Hillesjöns Framtid, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle Kommun, Hille Varva Skifteslag och Björke Byalag. Bland flera teman var ett att man skulle ersätta befintlig damm från 1994 som inte fungerade bra med en ny och bättre konstruerad. Efter att ha sett på olika dammprojekt kom man fram till en modell som man förordade. 

Dammbygge 2010 och 2012. När den nya dammen skulle anläggas blev det av olika praktiska skäl Föreningen Hillesjöns Framtid som blev verkställande beställare av den gemensamt förordade dammkonstruktionen. För detta ändamål anlitades den konstruktör och den entreprenör som Länsstyrelsen hade förordat för uppdraget. Se konstruktionsbeskrivning.
En tröskeldamm, alltså ett upphöjt segment av åbotten, anlades och godkändes.
Sommaren 2011 konstaterades via flera landmärken att sjöns vattennivå inte blivit på motsvarande tidigare damms nivå utan lägre. Därför gjordes en korigering hösten 2012 enligt konsultens anvisningar där man höjde fördämningen med 7 cm.

Pegel etappett 2010-11

Mätpinne, så kallad pegel efter dammanläggningen 2010

Pegel etapptva 2012

Samma pegel som på bilden till vänster efter rekonstruktionen 2012. Mycket nära 7 cm höjdjustering

Kritik och krav på redovisning 2012-2013. Hösten 2012 var en mycket regnig period vilket ledde till mycket högt vattenstånd. Vintern 2012-2013 var snörik med en häftig snösmälltning i april-maj. Eftersom detta skedde vid samma tid som dammen rekonstruerades drogs slutsatsen att dammen skulle vara orsaken, trots de fakta som redovisats längst upp på denna sida. Föreningen fick däför ett krav på redovisning från Länsstyrelsens ärendehandläggare. Se aktuell förfrågan och svar.

Föreläggande av utredning mars 2013. Efter ovanstående korrespondens ställde Länsstyrelsen krav att Föreningen skulle utreda dammens avbördningskapacitet vid specifika flöden och jämföra det med den gamla dammen då den var helt öppen. Vi fann detta krav både absurt (att jämföra nuvarande damm med ingen damm) och irrelevant (enligt vad som har redovisats här ovan) och överklagade beslutet med förtydligande bilaga.
Mark- och miljödomstolen avslog överklagan då man ansåg Länsstyrelsen behörig att kräva denna redovisning.

Redovisning och beslut 2015-2017. Efter domslutet skickade Föreningen in ett svar med bilaga på Länsstyrelsens utredningskrav. Drygt ett år senare kommer beslut från Länsstyrelsen att Föreningen åläggs att ta bort tröskeldammen i sin helhet. Föreningen överklagar även detta beslut. Efter ett möte beslutar Länsstyrelsen att modifiera sitt beslut till att ålägga föreningen att söka tillståndsprövning för nuvarande damm. Båda Länsstyrelsens beslut förklaras ogiltiga av domstolen som hänvisar ärendet åter till Länsstyrelsen.

Fortsatt kommunikation 2017 efter domslutet. Länsstyrelsen har ställt förfrågan till klagande fastighetsägare angående till hur man ställer sig till olika alternativ; 
1 Föreläggande att dammen skall tas bort .... (har nyss avslagits av Mark- och miljödomstolen)
2 Föreläggande att föreningen skall ansöka om tillstånd för nuvarande damm. Det kan innebära ifall Föreningen inte har ekonomiska medel nog för detta att man ställer kravet på privatpersoner som var aktiva i styrelsen då dammen anlades. (har nyss avslagits av Mark- och miljödomstolen)
3. En kompromiss där man tar bort överkanten av dammen så att denna blir 10-30 cm lägre än nu. (förslaget är inte tekniskt genomförbart på annat sätt än att man gör om hela arbetet med att anlägga dammen)
Föreningen har skickat in svar med synpunkter på aktuell förfrågan där man framför att Länsstyrelsen bör agera för att tillståndspröva nuvarande damm.

Styrelsens uppfattning är att Hillesjön tycks ha glömts bort i Länsstyrelsen beslut. Hillesjöns nuvarande situation tål inte någon sänkning alls av vattennivån då igenväxning skulle öka ytterligare i sådant fall.

Förnyad kommunikation 2017 augusti. Länsstyrelsen presenterar nu förslag till beslut att Hillesjön skall sänkas 10-15 centimeter genom justering av tröskeldammen. Till förslaget bifogas tjänsteanteckning av inmätning och besök vid Hillesjön samt sammanställning av inmätningar.

Föreningens svar är att vi inte kan ställa oss bakom ett beslut om sänkning av tröskeldammen och Hillesjön och ta ansvar för de konsekvenser vi finner att detta kommer medföra.

Vi finner däremot ett stort behov av gemensam kraftsamling för att återfå så mycket som möjligt av Hillesjöns öppna vattenyta och motverka den fortsatta ingenväxningen. För att
kunna åstadkomma detta ser vi stort värde av en gemensam satsning tillsammans med Länsstyrelsen, Gävle Kommun och andra intressenter kring Hillesjön

Beslut 20180521 om sänkning av Hillesjön. Länsstyrelsen bifaller begäran från Hillesjösänkningen av år 1926 att sänka dammen och därmed sjönivån 20cm. Beslutet överklagas 20180603 av Föreningen Hillesjöns framtid. Beslutet överklagas också av ett stort antal fastighetsägare och andra brukare av Hillesjön.

Domslut 2019-04-16 att förbjuda sänkning av Hillesjön. Mark- och miljödomstolen beslutar att ej tillåta sänkning av Hillesjön. Beslutet överklagas av Länsstyrelsen och representant för tre fastighetsägare. Mark- och miljööverdomstolen beviljar 2019-09-13 prövningstillstånd och efterfrågar synpunkter från berörda. Föreningen Hillesjöns Framtid skickar 2019-09-20 in svar med synpunkter samt bilaga 1 som illustrerar förutsättningarna för dammen vid högt vattenflödeoch bilaga 2 som ger mer uförlig teknisk naturvetenskaplig beskrivning av förutsättningarna