Översiktlig sammanställning av dokument rörande Föreningen Hillesjöns Framtid, dammen i Verkmyraån och klippning av sjövegetation:

Stadgar Föreningen Hillesjöns Framtid antagna vid föreningens bildande 2006-06-20.

Sammanfattande beskrivning 2017-04-23 av bakgrund och tankar rörande tröskeldamm

Bildspel angående dammens betydelse för högt vattenstånd

Sammanfattande beskrivning 2017-07-17 angående klippning av sjön och upplockande av klipprester 

Frågor och svar från 2012

2019 Björkehorns Naturreservat beslut och försättsblad

Handlingar angående restaurering av Hillesjön

2018 Beslut Länsstyrelsen 2018-06-27 om bidrag till utredning avseende Hillesjön

2018 Utredning avseende restaurering av Hillesjön och ansökan om LONA-medel

2019 Länsstyrelsens avslag på ansökan om LONA-medel

Handlingar angående dammen i Verkmyraån

2010 Beskrivning av planerad anläggning av sjötröskel

2010 Slutrapport

2010 Godkännande av anmälan

2012 Entreprenörsrapport "Anläggande och justering av sjötröskel Hillesjön"

2012 Slutrapport

2012 Ärende "Angående hög vattennivå i Hillesjön"

2012 Svar på ärende"Angående hög vattennivå i Hillesjön"

2013 Beslut 2013-03-20 föreläggande om utredning

2013 Överklagan av beslut 2013-03-20

2013 Komplettering av överklagan av beslut 2013-03-20

2014 Dom av Mark- och miljödomstolen angående föreläggande av utredning 2013-02-20

2015 Svar på begäran om utredning 2013-03-20

2015 Bilaga till svar på begäran om utredning 2013-03-20

2016 Beslut 2016-02-18 angående upprivande av anlagd tröskeldamm

2016 Överklagan av beslut 2016-02-18 angående anlagd tröskeldamm

2016 Bilaga 1a överklagan av beslut 2016-02-18 angående anlagd tröskeldamm

2016 Bilaga 1b överklagan av beslut 2016-02-18 angående anlagd tröskeldamm

2016 Bilaga 2 överklagan av beslut 2016-02-18 angående anlagd tröskeldamm

2016 Bilaga 3 överklagan av beslut 2016-02-18 angående anlagd tröskeldamm

2016 Anteckningar från möte på Länsstyrelsen 2016-05-03

2016 Yttrande från Länstyrelsen angående alternativt beslut 2016-02-18

2017 Dom av Mark- och miljödomstolen angående beslut 2016-02-18

2017 Förfrågan från Länsstyrelsen till klagande markägare angående olika handlingsalternativ 2017-01-26

2017 Kommunicering av aktuell förfrågan till föreningen 2017-03-21

2017 Föreningens svar på kommunicering och förfrågan april 2017

2017 Förfrågan II med förslag till beslut om sänkning av tröskeldammen 10-15 cm från Länsstyrelsen 2017-08-10

2017 Tjänsteanteckning inmätning av damm och besök vid Hillesjön 2017-07-12 samt sammanställning av inmätningar.

2017 Föreningens svar 2017-08-21 på förfrågan II

2018 Begäran 2018-05-07 från Hillesjösänkningen av år 1926 om att få sänka tröskeldammen 

2018 Beslut 2018-05-21 61-2017 och 4078-2016 angående damm i Hillesjöns utlopp Verkmyraån

2018 Bilagor till beslut 2018-05-21; bilaga 2, bilaga 3,bilaga 4, bilaga 5, bilaga 6

2018 Överklagan av beslut 2018-05-21 angående damm i Hillesjöns utlopp i Verkmyraån

2019 Domslut och bilaga M1648-18 och M1649-18 angående Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut 2078-05-21

2019 Länsstyrelsens övrklagan av dom M1648-18 och M1649-18

2019 Prövningstillstånd 2019-09-13 av Mark- och miljööverdomstolen

2019 Svar 2019-09-20 från Föreningen Hillesjöns Framtid angående överklagan med bilaga 1 och bilaga 2

Handlingar angående klippning och upptagning av klipprester

2014 e-postkorrespondens Gävle Kommun om klippning och upptagande av klipprester
Från Gävle Kommun 2014-11-14, 2014-11-17, 2014-11-19, 2014-11-20
Svar till Gävle Kommun 2014-11-15, 2014-11-19, 2014-11-24

2016 Anteckningar från möte på Länsstyrelsen 2016-05-03

2017 e-post från Länsstyrelsen Gävleborg om klippning endast av det man kan ta upp

2017 Synpunkter angående förutsättningar att ta upp och behov av fortsatt klippande

2017 Anmälan om samråd

2017 Förbud att utföra klippning