Skriv ut

Eventuell sänkning av Hillesjön skall avgöras i Mark- och miljööverdomstolen

 

Föreningen Hillesjöns Framtid har skickat in synpunkter till Mark- och miljööverdomstolen som nu prövar ärendet om eventuell sänkning av dammen i Verkmyraån och därmed av vattennivån i Hillesjön

 

2019 09 20 Svar pa overklagande mindre

 

Länsstyrelsen beslutade 2018-05-11 att bevilja sänkning av Hillesjön på begäran av sjösänkningsföretaget. Föreningen överklagar beslutet 2018-06-03 tillsammans med ett stort antal privatpersoner. Mark- och miljödomstolen meddelar i dom M1648-18 och M1649-18 förbud mot verkställande av detta beslut 

Länsstyrelsen lämnar 2019-05-07 in överklagan av Mark- och miljödomstolens beslut. Även ägarna till tre fatigheter har genom ombud överklagat ärendet till Mark- och miljööverdomstolen. som nu har beviljat prövningstillstånd i ärendet.

Se mer utförlig beskrivning av denna fråga och ärendets gång och en sammanfattande beskrivning av hur Föreningen ser på frågan.

Länsstyrelsen avslår medel för restaurering av Hillesjön

 

2019 07 05 Lansstyrelsen ej bevilja atgard Hillesjon

En utredning om restaurering av Hillsjön har utförts av Staffan Müller med stor erfarenhet av sjörestaureringar på uppdrag av Gävle Kommun. Med stöd av denna utredning har Gävle Kommun ansökt om finansiering för att genomföra nödvändiga åtgärder. Denna ansökan har i dagsläget ej beviljats av Länsstyrelsen.

 

 

Ingen klippning 2018 eler 2019

Föreningen Hillesjöns Framtid har sommaren 2017 fått ett förbud mot fortsatt klippning av Hillesjön ifall inte det klippta samtidigt tas upp. Det innbär att i nuläget kommer inga sådana åtgärder ske i Hillesjön.
 

Ta reda på mer:
Vid önskemål om mer förtydligande av vad som kan förväntas ske angående Hillesjön rekommenderas kontakt med  Bygga, bo & miljö Gävle Kommun

 

Hillesjn klippt och oklippt

Det finns ett stort behov av åtgärder för Hillesjön.

Se även dokumentförteckning

 

 

 

Kategori: Artiklar
Träffar: 37265